Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dante-Hair

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en (koop) overeenkomst tussen Gravina bvba Herenstraat 17 3730 Hoeselt België, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet deur partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door bestelling via de website van Gebruiker te plaatsen gaat Wederpartij automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden moet worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één van meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen dan overleg plegen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk wordt nageleefd aan het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden naar de geest van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De Wederpartij kan nooit enig recht ontlenen aan het op een gegeven moment niet verlangen van strikte naleving van de voorwaarden door Gebruiker.

Artikel 2 Aanbiedingen en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding van aanbieding vervalt als het product of de producten waarop de aanbieding van de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of zijn.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen van aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen van aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke fout van afschrijving bevat.
 3. De in een offerte van aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, verpakkingskosten en andere heffingen van overheidswege te maken kosten, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod in het aanbod van de aanbieding dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders geeft.
 5. Aanbiedingen van aanbiedingen zijn niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 Artikel 3 Leveringstermijnen, verpakking en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient hierbij een redelijke termijn te worden geboden om als zodanig uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Gebruiker is gerechtigde bestelde producten in verschillende gedeeltes (leveringen) te leveren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. Indien de producten in gedeeltes worden geleverd, kan de gebruiker de levering van de nog niet geleverde producten opschorten totdat de wederpartij de eerder ontvangen leveringen in schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Omdat de aard van de zaken zich niet tegenhoudt, verbindt de Gebruiker zich tegen de Wederpartij om de producten goed te verpakken, zodat zij bij een normale transport de geadresseerde in goede staat bereiken.
 5. Indien de aard, omvang van inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek van aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties, enzovoort, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zo veel als mogelijk voorafgaand aan de prijsopgave doen. Door een wijziging van het overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, inclusief de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daarbij eerst uitvoering te geven nadat hiervoor akkoord is gegeven door de gebruiker bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de opgegeven opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaruit uitvoering zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van het gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen geldige reden om de overeenkomst op te zeggen.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 8. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de Gebruiker onder de volgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge het wet; - In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,

 Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met rechtstreekse ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit het overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij de sluiting van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit het overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van de Gebruiker kan worden aangenomen dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Wederpartij verplicht aan Gebruiker de volledige schade, met inbegrip van de kosten, welke Gebruiker daardoor direct en indirect dient te doen, te vergoeden.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker op de grondgebied als genoemd in deze artikel tot opschorting van ontbinding overgaat, is hij uit deze hoedanigheid op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op welke manier dan ook of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding van schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) overschrijving van betaling van faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat de Gebruiker vrij om de overeenkomst onmiddellijk en met rechtstreekse ingang te zeggen of de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot zijn recht tot betaling van enige schadevergoeding van schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de producten die hiervoor besteld zijn, vermeerderd met de eventuele aan- en afleverkosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidsduur, volledig in rekening worden gebracht bij de Wederpartij.
 7. Beëindiging van een overeenkomst kan anders dan alle tijden plaatsvinden zonder enige andere reden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

 Artikel 5 Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting tegenover de Wederpartij indien hij daarvoor wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt .
 2. Ondermacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle uitgaande oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Gebruiker niet in staat zijn zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van het overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortzetting de verplichtingen uit het overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is alle partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Gebruiker ten tijde van de intrekking van overmacht zijn verplichtingen uit het overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het te respecteren of na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als er sprake is van een aparte overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds voorafgaand aan de levering van de producten te geschieden, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. In geval van schriftelijk overeengekomen betalingsvoorwaarden zal de gebruiker gerechtigd blijven om periodiek te factureren. Bij aankoop op afstand staan de betalingsvoorwaarden expliciet op de website van Gebruiker vermeld.
 2. Gebruiker heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in afname van de hoofdsom en de lopende rente.
 3. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij ook niet de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten de rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat op dit moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten heeft aangegaan die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen de daadwerkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten, evenals de wettelijke of contractuele rente verschuldigd.
 6. ART.9 In geval van niet contante betaling zal het verschuldigde bedrag een intrest verschuldigd zijn ten belope van 1% per begonnen maand vertraging, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Daarbij zal het factuurbedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro en tien titel van schadevergoeding en bijkomende kosten en lasten, buiten de eventuele gerechtskosten en intresten. Art.1231 van het BW 1231. Vind geen toepassing. Art.11 In geval van betwisting zal alleen de Belgische Wetgeving van toepassing zijn en alleen de Rechtbanken van Tongeren bevoegd zijn.

 Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle deurgebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met de gesloten overeenkomst gesloten gebruiker is nagekomen.
 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al datgeen redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker te beveiligen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ofwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zo veel als nodig verbindt de Wederpartij zich ertoe bij Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht zijn (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gebruiker zijn in deze artikel aangeduid eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te Nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op dat moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in deze artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik daar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor Gebruikers-consumenten voor een periode van twee jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Voor andere Gebruikers (niet zijnde consumenten) geldt een garantietermijn van zes maanden. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de (fabrieks-)garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag van onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij van derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daarbij werden andere zaken bevestigd die niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of gewijzigd op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe als de gebrek ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, waaronder weersomstandigheden.
 4. De Wederpartij is gehouden het onderzoek te doen, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking worden gesteld en de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij dient de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en / of kwantiteit van het geleverde overeenkomt met wat is overeengekomen en voldoet aan de vereisten die de partijen daarover zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden (Gebruiker-consument) of veertien dagen (Gebruiker, niet zijnde consument) na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient gebruiker te kunnen doen om een klacht te doen.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij er geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij niet meer gerechtigd op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienovereenkomstig tijdig is gereclameerd, dan zal de Gebruiker de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, naar keuze van Gebruiker , vervanging van zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verstrekken, tenzij Gebruiker anders vermeldt.
 8. Indien komt vast dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, met inbegrip van de onderzoekskosten, aan de kant van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Producten kunnen alleen, in overleg met Gebruikers, worden geretourneerd als deze in oorspronkelijke staat zijn en niet zijn gebruikt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mag zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  - de redelijke kosten om vast te stellen van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten reageren, voor zover deze aan Gebruiker toegekend kunnen worden; 
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming van beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Indien Gebruiker aansprakelijk mag zijn voor enig schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, in ieder geval tot die gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in deze artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 Artikel 10 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Gebruiker-consument en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst met derden, 12 maanden. Andere gebruikers (niet zijnde consumenten) gelden een verjaringstermijn van 6 maanden.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gebaseerd op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou voldoen. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van 24 maanden nadat de Wederpartij gebruiker van een dergelijke non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment dat zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade hebben en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien Gebruiker uit die hoofde door derden mocht worden aangespoord, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen hem doet in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij niet blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden ontstaan daardoor, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom 

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door de geleverde producten geleverde producten rusten dienen door de Wederpartij te worden gerespecteerd. Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor inbreuken op deze eigendomsrechten door Wederpartij of door derden aan wie Wederpartij de producten heeft verkocht of verhuurd.
 3. Op het moment dat Gebruiker constateert dat Wederpartij een product, dat bij Gebruiker is gekocht, nabootst dan komt de bewijslast van het tegendeel bij Wederpartij te liggen. Met andere woorden moet de Wederpartij aantonen dat het product dat door hem / haar is gemaakt geen kopie of nabootsing is van het product dat door de gebruiker en / of de oorspronkelijke producent is gepatenteerd en / of op de markt gebracht is
 4. In geval van nabootsing en / of kopiëren van enig product van Gebruiker door Wederpartij, is de laatstgenoemde een directe opeisbare boete aan Wederpartij verschuldigd van € 150.000,00.
 5. Promoten van de producten op websites, markten, beursgenoten, en dergelijke door Gebruiker mag alleen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Gebruiker. In geval van promotie op websites, markten, beurzen en dergelijke van enig product van Gebruiker door Wederpartij, is het laatste een directe opeisbare boete aan Wederpartij verschuldigd van € 150.000,00.
 6. Gebruiker staat niet in staat om concurrerende activiteiten te verrichten met betrekking tot producten die als concurrerend voor Gebruiker te kwalificeren zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord, maar in ieder geval dat de Wederpartij verboden is om de concurrerende producten te verkopen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, is laatstgenoemde een directe opeisbare boete aan Wederpartij verschuldigd van € 150.000,00.

 Artikel 14 Website en koop op afstand

 1. Aan geen van de op de website van Gebruiker vermelde productomschrijvingen en foto's van producten kunnen rechten worden ontleend.
 2. Gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst van de producten heeft Wederpartij bij koop op afstand de recht om de koop te ontbinden. Koper dient in dat verband de bestelde of gekochte producten in ongeschonden staat aan Gebruiker te retourneren. De kosten van het terugzenden van deze producten komen voor rekening van Wederpartij. Wederpartij ontvangt binnen dertig dagen na de ontbinding wat Wederpartij reeds aan Gebruiker heeft betaald in verband met de retour gestuurde zaken exclusief de kosten van de retourzending.
 3. Annuleringen van bestellingen die plaatsvinden voordat een betaling aan Gebruiker is verricht en voor levering door gebruiker is plaatsgevonden zonder kosten door gebruiker gehonoreerd, tenzij het een product betreft dat niet op voorraad was en door gebruiker al is besteld bij de fabrikant / leverancier van het betreffende product .
 4. Wordt een bestelling geannuleerd na betaling en na een periode van zeven werkdagen verlopen na ontvangst van de producten, berekent Gebruiker 5% van de orderbedrag voor administratie en handelingskosten (met een maximum van € 25,00). Het restant wordt terugbetaald naar de bank- / girorekening van Wederpartij of conform het bepaalde in het tweede lid van deze artikel verrekend met het aankoopbedrag.

Artikel 15 Wederverkoop en Koop op afstand door Gebruiker

 1. Wederpartij is op het moment van een directe uitkering van 100% van de verkoopprijs van het betreffende product, niet gerechtigd een van Gebruiker gekocht Product aan derden door te verkopen voor een prijs die lager is dan 10% van de verkoop-adviesprijs, tenzij gebruiker ontmoette een lagere verkoopprijs uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Het is de Wederpartij - behoudens schriftelijke toestemming van de Gebruiker - verboden om producten van Gebruiker via enige website van de Wederpartij te koop aan te bieden. Koop op afstand door de Gebruiker zelf is dan ook strikt verboden op straffe van een directe opeisbare boete van € 1.500,00 per dag dat op de website van de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden om de betreffende producten te kopen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle  rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien bij een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen pas beroep doen op de rechter te doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in het geheugen te beslechten.
 3. Alle geschillen tussen Gebruiker en Wederpartij worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag, tenzij dwingend een andere rechter is voorgeschreven.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 2. Van toepassing is altijd de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals die gold ten tijde van het ontstaan van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.